(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő azonosítása

https://livita.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a

LIVITA-DORTA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített név: LIVITA-DORTA Kft.
 • Cégjegyzékszám: 11-09-017285
 • Adószám: 14388406-2-11
 • Székhely: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.
 • Üzleti tevékenység helye: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.
 • Postacím: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.
 • Telefon: +36 70 623 2334
 • E-mail cím: kapcsolat@livita.hu
 • Webhely: https://livita.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1.         Adatkezelő az Érintettek adatait elsősorban

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és a

– munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2.        Jelen tájékoztató hatálya a https://livita.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata és az álláspályázatok elbírálása során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3.        Jelen tájékoztató értelmében Érintett: a webhelyet böngésző, valamint a saját elhatározásból, vagy Adatkezelő felhívására álláspályázati anyagot beküldő természetes személyek.

 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

3.1.        Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

3.2.        Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 1. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

4.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Érintettek.

4.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

4.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Érintett:

– neve

– e-mail címe,

– telefonszáma (opcionális)

– az Érintett által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

Az Érintett által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Érintettől. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

4.4.        Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele az Érintett számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 • üzenet írása a weboldalon,
 •  e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
 • a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása.

A telefonszám akkor kerül felhasználásra, ha Érintett üzenetben felvetett kérdése összetett, ezért célszerűbb telefonbeszélgetés formájában megválaszolni.

4.5.        Az adatkezelés időtartama: az üzenet megválaszolásáig, illetve az Érintett igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán álláspályázat beküldésére kerül sor, akkor annak elbírálásáig, újra-elbíráláshoz való hozzájárulás esetén az újra-elbírálásig, de legfeljebb kettő évig.

Ha egyéb tárgyban szerződéskötésre kerül sor, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben időtartamot illetően a szerződés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, szolgáltatásra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. az Érintett és Adatkezelő szolgáltatással kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

4.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 1. Visszahívás kéréséhez kapcsolódó adatkezelés

5.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen az „Álláskeresőknek” menüpontban, „Munkalehetőség Országosan!” felirat alatt elérhető felületen a név, valamint telefonszám megadását, majd a „Visszahívást kérek” feliratú gombra kattintva visszahívást igénylő Érintettek.

5.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

5.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

A visszahívást igénylő Érintett:

 • neve
 • telefonszáma

5.4.        Az adatkezelés célja: telefonon történő kapcsolatfelvétel az Érintettel.

5.5.        Az adatkezelés időtartama: az Érintettel történő kapcsolatfelvételig tart. Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételt követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben visszahívást követően álláspályázat beadására kerül sor, akkor a 8. fejezet (álláspályázatok elbírálása során végzett adatkezelés) szerint történik az adatok megőrzése.

5.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 1. Munkaadóknak biztosított üzenetküldő feleleten történő üzenetküldéshez kapcsolódó adatkezelés 

6.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhely „Munkaadóknak” menüpontjában, „Kérdésed van? Írj nekünk!” felirat alatt elérhető üzenetküldő felületének használatával az Adatkezelőnek ügyfél szervezet képviseletében eljáró, üzenetet küldő természetes személy Érintett (vagy „Képviselő”).

6.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint az Érintett által képviselt szervezet (a továbbiakban Ügyfél szervezet) jogos érdeke.

Az Ügyfél szervezet jogos érdeke, az Adatkezelővel történő kommunikáció, melynek elősegítésére szolgál a webhelyen elérhető, munkaadó vállalkozások részére szolgáló üzenetküldő felület. Mindezt természetes személy Képviselője útján tudja eszközölni.

Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

Az Adatkezelővel történő kommunikáció, üzenetküldés, információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát az üzenetküldéshez elengedhetetlen az adatkezelés.

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéról Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

6.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Képviselő:

 • neve,
 • keresztneve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma.

A képviselt szervezet:

 • neve,
 • működési formája.

6.4.        Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 • üzenet írása a weboldalon
 • bonyolultabb esetben az üzenet telefonon történő megválaszolása.
 • a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása.

6.5.        Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, több üzenet váltása esetén annak befejéséig tart.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben időtartamot illetően a szerződés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, szolgáltatásra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. az Érintett és Adatkezelő szolgáltatással kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

6.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 1. Chat ablak használatához kapcsolódó adatkezelés

7.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen található chat ablak használatával üzenetet küldő Érintettek.

7.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását a chat ablakon keresztül történő üzenet elküldésével adja meg.

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

7.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

Az adatok köre:

 • regisztrált Facebook Messenger felhasználóként a Messenger programban történő belépést követően felhasználóneve,
 • az Érintett által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

Az Érintett által az üzenetben esetlegesen közölt további, nem szükséges adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

7.4.        Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele az Érintett számára.

7.5.        Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Érintettek esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve az Érintett igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Álláspályázat beküldését chat ablakon keresztül Adatkezelő nem fogadja el, azt e-mailben kéri, így a chat ablakban küldött álláspályázatokat haladéktalanul törli.

Ha az üzenetváltás nyomán egyéb tárgyban szerződéskötésre kerül sor és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben időtartamot illetően a szerződés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla vagy más bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, szolgáltatásra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve egyes esetekben szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá eshetnek.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. az Érintett és Adatkezelő szolgáltatással kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

7.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

7.7.        Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő a chat ablak használatával kapcsolatban adatfeldolgozóként veszi igénybe a Meta Platforms Ireland Ltd.-t. Erről bővebben a 9. fejezetben olvashat. A chat szolgáltatás igénybevétele során a Messenger szolgáltatója által saját nevében megvalósított adatkezelésről a szolgáltató Meta Platforms Ireland Ltd. vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

 1. Álláspályázatok elbírálása során végzett adatkezelés

8.1.        Az adatkezeléssel érintettek köre: azok a természetes személyek, akik saját elhatározásból, vagy Adatkezelő felhívására álláspályázati anyagot juttatnak el Adatkezelőnek.

8.2.        Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző lépéseknek az Érintett kérésére történő megtételéhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél.

Újra-elbírálás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett nyilvános közösségi profilja megtekintésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Az érdekmérlegelésről Adatkezelő külön dokumentációt készített, mely Adatkezelőnél elérhető az Érintett számára.

8.3.        Kezelt adatok körének meghatározása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

A pályázó által önéletrajzában és mellékleteiben átadott adatai, jellemzően:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • lakhelye,
 • születési ideje,
 • aláírása,
 • pályázott munkakör megjelölése,
 • bérigény,
 • előző munkahelyek, munkakörök és szakmai tapasztalat,
 • megszerzett végzettségek, képesítések és a hozzájuk tartozó oktatási intézmények, az ezeket tanúsító okiratok adatai,
 • egyéb végzettségek és képesítések, jogosítványok, az ezeket igazoló okiratok adatai,
 • nyelvismeret foka és az azt igazoló dokumentum adatai,
 • bemutatkozó és/vagy motivációs levél,
 • esetlegesen a pályázó által megfogalmazott további információk,
 • a pályázó által becsatolt fényképe,
 • nyilvános közösségi profiljának azon adatai, melyek lényegesek az álláspályázattal vagy a megpályázott munkakörrel kapcsolatban.

Az álláspályázatok elbírálásának folyamata során Adatkezelő tevékenysége kiterjed az Érintett közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános és a megpályázott munkakörrel kapcsolatban lényeges információinak megtekintésére. Nem terjed ki azonban a zárt csoportokban, vagy ismerősi kapcsolatban lévők által látható adatokra, illetve a magánélettel kapcsolatba hozható adatokra. A profiloldal lementésére, eltárolására vagy továbbítására nem kerül sor.

8.4.        Az adatkezelés célja: a benyújtott álláspályázat elbírálása.

8.5.        Az adatkezelés időtartama: az álláspályázók elbírálásához kezelt adatokat és adathordozókat (Érintett által benyújtott dokumentumokat) Adatkezelő az adott álláspályázat elbírálásáig kezeli, amire a benyújtástól számított legfeljebb 1 hónapon belül sor kerül.

Elbírálást követően – annak eredményétől függetlenül – az adathordozókat az Érintett részére visszajuttatja, vagy – ha az Érintett arra nem tart igényt – megsemmisíti. Ezzel együtt az esetlegesen ezen adathordozókon kívül, de az álláspályázattal összefüggésben kezelt adatokat törli, kivéve pozitív elbírálás esetén a munkaviszony létesítéséhez szükséges adatokat.

Az Érintett álláspályázatának újra-elbírálásához való hozzájárulása esetén az Érintett hozzájárulásának megadásától számított kettő év elteltéig megőrzi az adatokat az Adatkezelő.

Újra-elbírálás esetén szintén az elbírálásig kerülnek kezelésre az adatok, ezt követően – vagy a fenti, kettő éves határidő újra-elbírálás nélküli eltelte esetén – az Adatkezelő törli az adatokat és az álláspályázat benyújtása során birtokába került adathordozókat. Újra-elbírálás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása.

8.6.        Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő a papír dokumentumok formájában benyújtott adatokat a 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13. szám alatti székhelyén lévő zárható irodájában tárolja.

Az elektronikus úton beérkezett álláspályázatok kinyomtatásra kerülnek, ezt követően törli az elektronikus példányokat az Adatkezelő. A kinyomtatott példányok a fentiek szerint kerülnek eltárolásra az elbírálásig.

8.7.        Az adatok megismerésére jogosult személyek köre és a hozzáférés szabályai

Az adatokat megismerheti az Adatkezelő:

 • ügyvezetője,
 • HR igazgatója,
 • munkaügyi előadója
 • adminisztrációban közreműködő alkalmazottak.

Az itt felsorolt személyek az adatokhoz csak az álláspályázatok elbírálása céljából, illetve az ehhez szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése céljából férhetnek hozzá.

8.8.        Az Érintett előzetes tájékoztatásának módjai

8.8.1.        Amennyiben az Érintett Adatkezelő felhívására adja be pályázatát, Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az Érintett a pályázat benyújtása előtt megismerhesse jelen tájékoztató tartalmát. (Pl. az álláshirdetésben megjelöli az adatkezelési tájékoztató internetes elérhetőségét.)

8.8.2.        Amennyiben az Érintett Adatkezelő felhívásától függetlenül, önálló kezdeményezéssel adja be pályázatát, Adatkezelő a pályázati anyag kézhezvételét követően haladéktalanul – de legkésőbb 10 munkanapon belül – megküldi az Érintett részére az álláspályázatok kezelésére és elbírálására vonatkozó adatkezelési tájékoztatót elektronikus úton. Amennyiben ez nem lehetséges, tájékoztatja az Érintettet arról, hogy hol tájékozódhat az adatkezelésről.

8.8.3.        Elektronikus úton benyújtott pályázat esetén annak beérkezését Adatkezelő elektronikus úton igazolja vissza, mely visszaigazolással megküldi jelen adatkezelési tájékoztatót.

8.8.4.        Telefonon történő jelentkezés esetén elektronikus úton folytatódik az adatok felvétele a pályázati anyag beküldésének kérésével. Ez esetben a 8.8.3. pont szerint történik meg az Érintett tájékoztatása.

 1. Adattovábbítás

9.1.        Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

9.2.        Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

10.1.   Tárhelyszolgáltató

10.1.1.    Az adatfeldolgozással érintettek köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, az Érintett által igénybe vett funkciók, szolgáltatások határozzak meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

10.1.2.    Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Tárhely.Eu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. 10. em. 241.

Postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Telefon: +36 1 789 2789

E-mail: info@tarhely.eu

Webhely: https://tarhely.eu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

10.1.3.    Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

10.1.4.    Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

10.1.5.    Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

10.1.6.    Az Adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

10.2.   Weboldal fejlesztő

10.2.1.    Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Érintettek a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

10.2.2.    Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

AB Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: AB Holding Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-123952

Adószám: 23785409-2-03

Székhely: 6000 Kecskemét, Kőrösihegy 200.

Postacím: 6000 Kecskemét, Kőrösihegy 200.

Telefon: +36 70 6622 757

E-mail: info@abholding.hu

Webhely: https://abholding.hu/

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét,

továbbá az

Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: IE538982

Székhely: Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

Postacím: Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland

Telefon: +001 877 273 3049

Webhely: https://wordpress.com/

gazdasági társaságot, mint a WordPress alapú weboldalak keretrendszerét fejlesztő szolgáltatót

(a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók)

10.2.3.    Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

10.2.4.    Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása a szükséges információtechnológiai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

10.2.5.    Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

10.2.6.    Adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

10.3.   Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatkezelés

10.3.1.    Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

10.3.2.    Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Perfect-IT Services Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Perfect-IT Services Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-883110

Adószám: 13982289-2-41

Székhely: 1044 Budapest, Váci út 97-99.

Postacím: 1044 Budapest, Váci út 97-99.

Telefon: +36 1 230 2123

E-mail: ugyfelszolgalat@perfect-it.hu

Webhely: https://www.perfect-it.hu/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét és tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

10.3.3.    Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban az Érintett által elektronikus levélben megküldött további adatok.

10.3.4.    Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

10.3.5.    Az adatfeldolgozás időtartama: az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán álláspályázat beküldésére kerül sor, akkor annak elbírálásáig, újra-elbíráláshoz való hozzájárulás esetén az újra-elbírálásig, de legfeljebb kettő évig.

Ha egyéb tárgyban szerződéskötésre kerül sor, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. az Érintett és Adatkezelő szerződéssel, egyéb szolgáltatással kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

10.3.6.    Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

10.4.   Chat ablak szolgáltatás biztosítása

10.4.1.    Az adatfeldolgozással érintettek köre: Jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akik a weboldalba ágyazott chat ablak használatával lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel.

10.4.2.    Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Meta Platforms Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 462932

Adószám: IE 9692928F

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telefon: +001 650 543 4800

Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation

gazdasági társaságot, mint a chat ablak üzenetküldő alkalmazás szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

10.4.3.    Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: az Érintett által opcionálisan megadott felhasználóneve, esetleges üzenetváltás másolatának küldésekor az Érintett által megadott e-mail cím, valamint az Érintett által chat üzenetében küldött további adatok.

10.4.4.    Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az üzenetküldő alkalmazás működéséhez szükséges tárhely és szoftver biztosítása.

10.4.5.    Az adatkezelés időtartama: az üzenet megválaszolásáig, illetve az Érintett igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Álláspályázat beküldését chat ablakon keresztül Adatkezelő nem fogadja el, azt e-mailben kéri, így a chat ablakban küldött álláspályázatokat haladéktalanul törli.

Ha az üzenetváltás nyomán egyéb tárgyban szerződéskötésre kerül sor, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A szerződés kapcsán kezelt esetleges további – a számviteli bizonylat fogalma alá nem eső – adatokat (pl. az Érintett és Adatkezelő szerződéssel, egyéb szolgáltatással kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei) Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

10.4.6.    Adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása elektronikus úton valósul meg, elektronikus tárhely és üzenetküldő szoftver biztosítását jelenti.

10.5.   Marketingkampányok végrehajtásával kapcsolatos adatfeldolgozás

10.5.1.    Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók, akik engedélyezik a marketing célú sütik megjelenítését.

10.5.2.    Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

GRID VISUAL Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GRID VISUAL Kft.

Cégjegyzékszám: 11-09-026066

Adószám: 26309581-2-11

Székhely: 2500 Esztergom, Béke tér 37/C. 4. em. 18.

Postacím: 2500 Esztergom, Béke tér 37/C. 4. em. 18.

Telefon: +36 70 630 0011

Webhely: https://gridstudio.hu/

gazdasági társaságot,

valamint

Mórocz Ádám e. v.

Nyilvántartási szám: 52100974

Adószám: 68685030-1-33

Székhely: 2146 Mogyoród, Erzsébet királyné útja 8. B ép.

Postacím: 2146 Mogyoród, Erzsébet királyné útja 8. B ép.

egyéni vállalkozót, mint az online marketingkampányokat végrehajtó szolgáltatókat (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

10.5.3.    Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: böngészési adatok, preferenciák, és az azokból a Felhasználó érdeklődési körére levonható következtetések.

10.5.4.    Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhelyen működő adatgyűjtő eszközök (Google és Facebook fentebb ismertetett szolgáltatásai) által gyűjtött adatok feldolgozása és azok felhasználásával online marketingkampányok végrehajtása Adatkezelő nevében és érdekében.

10.5.5.    Az adatfeldolgozás időtartama: a különböző céllal kezelt adatoknál fentebb ismertetett időtartamokig férnek hozzá az Adatfeldolgozók az adatokhoz.

10.5.6.    Az adatfeldolgozás jellege: online informatikai megoldásokkal történő marketingkampányok végrehajtása.

10.6.    Adatfeldolgozás más célra nem történik.

10.7.    Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Adatvédelem, adatbiztonság

11.1.   Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

11.2.   A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

11.3.   Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

11.4.   Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

11.5.   A papír alapú dokumentumok formájában tárolt álláspályázatokon szereplő adatokat a 8.7. pontban írt személyek jogosultak megismerni, az ott írt szabályok betartásával.

11.6.   Álláspályázatokkal kapcsolatos adathordozókat zárható irodában, zárható és elkülönített szekrényben tárolja Adatkezelő.

11.7.   A tárolásra szolgáló helyiségbe Adatkezelő azon munkavállalói léphetnek csak be, akik munkaköri feladataik alapján ebben a helyiségben végzik feladataikat.

11.8.   Adatkezelő irodáinak védelme nappal, munkaidőben a munkavállalók személyes jelenlétével, munkaidőn kívül biztonsági zárral ellátott ajtóval, riasztóval biztosított.

 1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

12.1.   Tájékoztatáshoz való jog

12.1.1.    Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az Érintett az adatkezelésről. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az Érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az Érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az Érintettet kérelmére Adatkezelő az Érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

12.1.2.    A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 •  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

12.1.3.    A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

12.2.       Hozzáféréshez való jog

12.2.1.    Az Érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

12.2.2.    A hozzáféréshez való jog értelmében az Érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

12.2.3.    Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a hozzáférési jogra vonatkozó kérelmét, akkor a kért információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

12.2.4.    A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

12.3.       A helyesbítéshez való jog

12.3.1.    Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

12.3.2.    Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

12.3.3.    Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

12.4.       A törléshez való jog

12.4.1.    Az Érintett kérheti a róla kezelt adatok törlését, amennyiben:

 1. a)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b)az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c)az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 4. d)a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e)a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

12.4.2.    Amennyiben az Érintett a törlést az álláspályázatának elbírálása előtt kéri, abban az esetben Adatkezelő a kérelmet úgy tekinti, hogy az Érintett nem kívánja a munkaszerződés létrehozásához szükséges lépések megtételét, és a törlési kérelmet végrehajtja. Ennek következménye, hogy az álláspályázat elbírálása meghiúsul, ezzel együtt szükségszerűen elutasításra kerül.

12.4.3.    A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat az Érintett erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése az Érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.

12.5.       Az adatkezelés korlátozásához való jog

12.5.1.    Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos érdekeivel szemben.

12.5.2.    Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

12.5.3.    Az Adatkezelő az Érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

12.6.   A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

12.7.       Az adathordozhatósághoz való jog

12.7.1.    Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a)az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és
 2. b)az adatkezelés automatizált módon történik.

12.7.2.    A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül ez a jogosultság a szerződés megkötéséhez szükséges és a hozzájárulás alapján kezelt adatokra terjed ki jelen esetben. Ez az Érintett által benyújtott álláspályázatban szereplő, illetve az állásinterjú folyamán általa rendelkezésre bocsátott adatokat jelenti.

12.7.3.    Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

12.8.   A tiltakozáshoz való jog

12.8.1.    Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

12.8.2.    Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

12.8.3.    A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül Érintett nyilvános közösségi profiljával kapcsolatos adatok megismerése, valamint munkaadóknak biztosított üzenetküldő felületen küldött üzenetekkel kapcsolatos adatok kezelése ellen tiltakozhat, mivel ezeket kezeli jogos érdekére hivatkozva az Adatkezelő.

 1. Érintett kérelmeinek teljesítése

13.1.   A 12. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

13.2.   Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

13.3.   Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a 14. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

13.4.   Érintett bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

13.5.   Érintett kérelmeit postai úton Adatkezelő 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13. alatti címére, e-mailben a [email protected] e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. Nyilvántartott e-mail cím hiányában, vagy másik e-mail cím használata esetén Adatkezelő a kérelem teljesítése előtt minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a kérelmet az arra jogosult terjesztette be. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 1. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: [email protected]
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 1. január 14.

LIVITA-DORTA Kft.

Livita Group

Legyen Ön munkáltató, vagy munkavállaló, a legjobb helyen jár. Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Címünk

2500 Esztergom Vörösmarty utca 13. +36 1 447 7861 kapcsolat@livita.hu

Nyitvatartás

hétfő: 8:00-16:00
kedd: 8:00-16:00
szerda 8:00-16:00
csütörtök 8:00-16:00
péntek 8:00-12:00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Kövesd a Livitát!